فرمت اتوکد ترسیم کروکی محل احداث ساختمان

قابل توجه کلیه دفاتر فنی و مهندسی/ شرکت های حقوقی:

بدینوسیله به اطلاع می رساند از تاریخ 01/03/93 ترسیم کروکی محل احداث ساختمان می بایستی بصورت اتوکد در فرم مربوطه تهیه گردد. در غیر این صورت این سازمان از پذیرش پرونده مالکین معذور می باشد.