جلسه هماهنگی ناظرین گاز

قابل توجه کلیه ناظرین گاز

بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه هماهنگی ناظرین گاز در تاریخ 21/3/93 ساعت 18:00
در ساختمان آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار می گردد.