جلسه آشنایی با نحوه ارجاع کار نظارت

از کلیه مهندسین عمران کددار دعوت می نماید در جلسه ای که به منظور آشنایی با نحوه ارجاع کار نظارت برگزار می گردد شرکت نمایند.

زمان:روز سه شنبه مورخه 29/11/92 ساعت 17:00

مکان:بوشهر خیابان توحید مرکز آموزش سازمان