ارسال نظرات و پیشنهادات در خصوص پیش نویس نهائی نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله(استاندارد (92-2800)

از صاحب نظران گرامی دعوت می شود پس از ثبت نام و عضویت در سایتhttp://www.std2800.ir فایل مربوط به پیش نویس نهائی آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله(92-2800) را از سایت دریافت نموده و نظرات و پیشنهادات خویش را تا تاریخ 10/10/92 از طریق وب سایت مذکور و یا پست الکترونیکی به آدرس std2800@bhrc.ac.ir ویا به نشانی تهران ، بزرگراه شیخ فضل ا… نوری ،جنب شهرک فرهنگیان، خیابان نارگل، خیابان شهید مروی، خیابان حکمت- مرکزتحقیقات راه،مسکن و شهرسازی، دفتر تدوین ضوابط و مقررات ارسال نمایید.