عدم پذیرش گزارشات ناقص

به :کلیه مهندسین ناظر

با سلام

احتراماً نظر به ارسال گزارشات از طریق سامانه امور مهندسین شهرداری محترم بوشهر متاسفانه بعضی از گزارشات تسلیمی به سازمان فاقد مهر ((تایید شد)) یا ((خلاف دارد)) و فاقد شماره و تاریخ در صدر گزارش می باشد. لذا بدینوسیله به اطلاع می رساند این سازمان از پذیرش اینگونه گزارشات معذور می باشد.

تصویر نامه+نمونه گزارش