ارائه گزارش تخلف مالکین در صورت عدم مطابقت اجرا با نقشه های بررسی شده

به :کلیه مهندسین برق و مکانیک

با سلام

احتراماً نظر به ارجاع مهندسین برق و مکانیک به شورای محترم انتظامی از طرف کمیسیون ماده 100 در پی عدم ارائه گزارش تخلف مالکین در مورد عدم مطابقت اجرا با نقشه های بررسی شده و یا تغییر در تعداد واحدهای ساختمان ضروری است ضمن توجه به مورد فوق گزارش تخلف به مراجع صدور پروانه ارائه گردد.

تصویر نامه