مراجعه به بخش های مختلف سایت جهت دریافت اخبار و اطلاعیه ها

احتراماً به استحضار می رساند جهت دریافت خبرها و اطلاعیه های بخش های مختلف سازمان از جمله کمیته رفاه، ورزش، آموزش، نظارت، توزیع نظارت، ژئوتکنیک، شورای انتظامی، بازرس، روابط عمومی، دفتر کنترل و نظارت گاز و دفاتر نمایندگی می توانید به منوهای مربوطه در سایت سازمان مراجعه فرمائید.