تسلیم به موقع گزارش پیشرفت فیزیکی

به اطلاع کلیه مهندسین ناظر می رساند با استناد بند 7 ماده 13 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان،مهندسین ناظر موظفند حداقل گزارش پایان هر یک ار مراحل درج شده در بندهای 13-7-1 یا 13-7-2 و وقوع هرگونه تخلف ساختمانی در حین اجرای ساختمان را به موقع به مرجع صدور پروانه ساختمان تسلیم نمایند.ضمناً در صورت عدم تسلیم به موقع گزارش،به استناد بند «ح» ماده 91آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،شامل مجازات انتظامی از نوع درجه 1 تا درجه 3 می گردند.