دقت و کنترل لازم در نصب و راه اندازی آسانسور در پروژه های مسکن مهر

با توجه به بخشنامه مقام عالی وزارت راه و شهرسازی به شماره 02/100/70355 مورخه 14/11/91 مقتضی است کلیه سازندگان پروژه های مسکن مهر و دستگاههای نظارت موارد ایمنی و شرایط استاندارد را در تهیه و نصب آسانسور در پروژه های مسکن مهر رعایت شود و هرگونه قصور از بخشنامه مذکور مستقیماً متوجه شرکت های سازنده (پیمانکاران/انبوه سازان) و مهندسین ناظر خواهد بود.