شرایط آزمون در کمیسیون کنترل نقشه معماری شهرستان ها

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون معماری مورخ 13/04/92 جهت حضور و شرکت در مصاحبه به تفکیک زمان به شرح جدول ذیل می باشد:

مصاحبه تخصصی در روز چهارشنبه مورخ 02/05/92 از ساعت 14:00 لغایت 18:00 و پنجشنبه مورخ 3/5/92 از ساعت 8:00 لغایت 12:30 در ساختمان آموزش سازمان نظام مهندسی واقع در خیابان توحید برگزار می گردد.

تذکر: ارائه رزومه در هنگام مراجعه جهت مصاحبه الزامی می باشد.

نکته: یادآوری می گردد اسامی اعلام شده دو برابر ظرفیت پذیرش بوده که نتیجه نهایی پس از مصاحبه اعلام خواهد گردید.

نکته: انتخاب مهندسین محترم برای هر شهر بر اساس نمره نهایی اکتسابی و نیز اولویت سکونت می باشد.

 

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون معماری