ضریب استفاده از سهمیه طراحی

احتراماً پیرونامه شماره 3075 مورخ 30/2/92 بدینوسیله اعلام می گردد ضریب استفاده از سهمیه طراحی 1(یک) می باشد. لذا ضروریست مهندسین طراح در هنگام تائید به نکته فوق توجه داشته باشند.