دعوت از مهندسین جهت همکاری در کمیسیون کنترل نقشه
در شهر کنگان

از کلیه مهندسین عمران، معماری، برق و مکانیک پایه 2 طراحی به بالا جهت همکاری با کمیسیون کنترل نقشه در شهر کنگان دعوت بعمل می آید اعلام تمایل خود را جهت حضور در کمیسیون فوق را به صورت کتبی تا تاریخ 15/03/92 به این سازمان اعلام نمایند.