مراجعه مهندسین کاندیدای شوراهای شهر و روستا در استان بوشهر

قابل توجه مهندسین کاندیدای شوراهای شهر و روستا در استان بوشهر :

از مهندسین محترم عضو سازمان که کاندیدای شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان بوشهر می باشند، تقاضا می شود تا پایان وقت اداری
روز دوشنبه 6/3/92 سریعاً به روابط عمومی سازمان مراجعه نمایند.
مدارک مورد نیاز: یک قطعه عکس- کپی برگه تایید صلاحیت


توجه:مهلت فوق تا پایان وقت اداری تاریخ 11/3/92 تمدید گردید.