تایید طرح های تفکیکی

همانگونه که مستحضرید بررسی و تایید طرح های تفکیکی در صلاحیت مهندسان شهرساز دارای پروانه اشتغال می باشد، بدیهی است مهندسان غیر واجد شرایط که نسبت به پذیرش و تایید طرح های مذبور اقدام نمایند متخلف محسوب می شوند و در چهارچوب قانون و آئین نامه اجرایی نظام مهندسی به شورای انتظامی معرفی می شوند.