فراخوان شرکت در مسابقه فرهنگی

“جلوه ای از نور ماندگار”

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان به منظور ابراز تکریم سزاوار به ساحت شریف قرآن کریم، مسابقه ای را تحت عنوان “جلوه ای از نور ماندگار” برگزار نموده است.

داوطلبان گرامی می توانند با رویت پرسش نامه در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان به آدرس www.nezamekerman.ir پاسخ نامه را تکمیل نموده و آن را از طریق پست الکترونیکی که در همان صفحه پیش بینی شده است در اختیار آن سازمان قرار دهند.