دعوت از مهندسین علاقمند به صادرات خدمات فنی و مهندسی

قابل توجه کلیه مهندسین کددار

در راستای توسعه صادرات خدمات فنی ومهندسی و با توجه به تشکیل دبیرخانه کارگروه صادرات خدمات فنی و مهندسی در شورای مرکزی،بدین وسیله از کلیه مهندسین دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی توانمند در صادرات خدمات فنی و مهندسی اعم از حقیقی یا حقوقی دعوت می گردد جهت نام نویسی تا پایان مرداد ماه به واحد خدمات فنی ومهندسی مراجعه نمایید.