مهلت تغییرات در دفاتر طراحی

به:کلیه اعضاء کددار

احتراماً نظر به اینکه طبق بند 5-3-1 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل اجرای ساختمان ملاک سنجش ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی طراحی ساختمان در طول مدت یکسال منتهی به آخر اسفند ماه هرسال می باشد، به اطلاع می رساند هرگونه تغییرات در تعداد و صلاحیت شرکای دفتر و تغییر ضریب جهت سال آینده فقط در اسفندماه سال جاری انجام می گردد.