لیست کاندیداهای گروه های تخصصی سازمان

زمان برگزاری: روز یکشنبه مورخه 08/11/91 ساعت 10 الی 18

مکان : خیابان توحید – ساختمان آموزش

لیست کاندیداها