عدم پذیرش نقشه های فاقد تأییدیه شهرداری

به کلیه دفاتر فنی و مهندسی/ شرکت های حقوقی

با سلام

احتراماً،بدینوسیله اعلام می دارد نظر به اعلام شهرداری محترم بوشهر طی نامه 2611 مورخه 25/9/91 پیوستی ضروری است طرح های تهیه شده در اولین مرحله از تاریخ 9/10/91 به کمیته معماری شهرداری ارسال گردد بدیهی است این سازمان از پذیرش نقشه های فاقد تأییدیه شهرداری معذور می باشد.

تصویر نامه