اسامی کاندیدای بازرسین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

ردیف نام و نام خانوادگی
1 عبدالکریم اخترشناس
2 فرزاد جهانمرد
3 فردین خورشیدیان
4 مسعود راویان
5 عباسعلی زاهدی
6 غلامعباس صفرپور