مراجعه به سازمان فناوری اطلاعات شهرداری بندر بوشهرجهت ثبت نمونه مهر و امضای الکترونیکی

به کلیه مهندسین ناظر(سازه /معماری / برق / مکانیک)

با سلام

احتراماً ، با توجه به نامه شماره 22271 مورخه 14/8/91 شهرداری محترم بندر بوشهر مبنی بر اینکه پذیرش و ثبت گزارشات ناظرین ساختمان های مربوط به پروانه های صادر شده از تاریخ 1/9/91 فقط از طریق سامانه امور مهندسین ناظر به آدرس الکترونیکی www.nazer.buict.ir صورت می پذیرد لذا ضروری است در اسرع وقت نسبت به ثبت نمونه مهر و امضای الکترونیکی خود در سازمان فناوری اطلاعات شهرداری بندر بوشهر به آدرس خیابان امام خمینی کوچه کنار مدیریت شرکت توزیع برق استان بوشهر اقدام فرمائید ، ضمناً مدارک ذیل جهت ارائه به سازمان فناوری اطلاعات شهرداری الزامی می باشد./

1) تصویر از پروانه اشتغال بکار معتبر

2) همراه داشتن کارت عضویت سازمان

 تصویر نامه