تغییر مکان برگزاری جلسه کمیته ژئوتکنیک

مکان برگزاری جلسه کمیته ژئوتکنیک و نماینده شهرداری با مسئولین دفاتر فنی و مهندسی به همراه مهندس محاسب(سازه) در روز چهارشنبه مورخه 28/4/91 راس ساعت 19 از مدرسه 22 بهمن به ساختمان آموزش سازمان انتهای خیابان توحید انتقال یافت.