احتراماً با توجه به مصوبه هیئت مدیره محترم سازمان تعرفه سال 91 مربوط به شناسنامه فنی و ملکی بشرح ذیل از تاریخ 08/03/91 قابل اجرا می باشد.

گروه ساختمانی

طبقات

ریالی
«الف» 1 تا 2 طبقه 600/13
«ب» 3 تا 5 طبقه 800/14
«ج» 6 تا 7 طبقه 000/17
8 تا 10 طبقه 700/18
«د» 11 تا 12 طبقه 000/20
13 تا 15 طبقه 000/23
16 طبقه به بالا 600/24