ثبت نظرات و گزارشات در دفتر کارگاهی

بدینوسیله پیرو نامه شماره 30508 اداره کل مسکن و شهرسازی به اطلاع می رساند مهندسینی که نظارت بر پروژه های مسکن مهر در سطح استان دارند می بایست پس از بازدید و کنترل پروژه نظرات و گزارشات خود را در دفتر کارگاهی موجود در پروژه به همراه امضاء و مهر خود ثبت نمایند و تائید یا عدم تائید هرگونه زیرسازی ، بتن ریزی ، جوشکاری و نصب اسکلت و … در پروژه باید بصورت مکتوب در دفتر ثبت شود .

تصویر نامه