هماهنگی و مطابقت تابلوهای سردرب دفاتر طراحی  با شیوه نامه


نظر به اینکه اداره کل مسکن و شهرسازی اقدام به هماهنگی و مطابقت تابلوهای سردرب دفاتر طراحی با شیوه نامه را دارد، لذا هرگونه تغییر و تمدید پروانه دفاتر مذکور منوط به نصب تابلو با مشخصات پیوستی می باشد.

طرح مورد نظر