ثبت نام جهت بیمه تکمیلی درمان


قابل توجه کلیه اعضاء کددار و بدون کد سازمان

با توجه به عقد قرارداد بیمه تکمیلی درمان با شرکت سهامی بیمه ایران جهت رفاه حال اعضاء سازمان، بدینوسیله از کلیه علاقه مندان به نام نویسی جهت بیمه مذکور دعوت به عمل می آید، تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخه 19/08/90 به ساختمان شماره 3 سازمان، نمایندگی بیمه ایران مراجعه نمایند.


توجه:
با توجه به مراجعات مکرر اعضاء جهت ثبت نام بیمه تکمیل درمان مهلت ثبت نام بیمه مذکور تا
پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخه 26/08/90 تمدید گردید.