شرط لازم جهت صدور
مجوز اجرای فونداسیون از
طرف شهرداری بندر بوشهر

بدینوسیله به اطلاع کلیه ناظرین محترم می رساند از تاریخ
04/03/90 صدور مجوز اجرای فونداسیون از طرف شهرداری بندر بوشهر مشروط به اخذ تأییدیه
کلیه ناظرین پروژه ساختمانی می باشد.