دعوت به همکاری در کمیته کنترل نقشه

عزیزان پایه 2 به بالا رشته برق کد اصلی که تمایل به شرکت در کمیته تأیید نقشه با قبول شرایط مورد نظر را دارند تا تاریخ 01/03/90 به مهندس داود دهقانی مراجعه نمایند.

تصویر نامه