دعوت به همکاری
در امر آموزش مهندسین جدیدالورود

از کلیه مهندسین تأسیسات مکانیکی اصلی پایه دو و
بالاتر جهت همکاری در امر آموزش مهندسین جدیدالورود دعوت به عمل می آید.

متقاضیان حداکثر تا تاریخ 31/02/90 به واحد آموزش
سازمان مراجعه نمایند.