محدودیت جابجایی در دفاتر در محدوده زمانی 20 اسفند لغایت آخر فروردین سال بعد