ممنوعیت استفاده از تیرچه به جای تیر در لبه بالکن در کلیه ساختمان ها

با توجه به اینکه انتهای کلیه بالکن ها  در ساختمان ها یی که طراحی می شوند تیر با مشخصات BO در نظر گرفته می شود، لذا در چنین مواردی اجرای تیرچه تک یا دوبل ممنوع می باشد. در غیر اینصورت عواقب ناشی از آن متوجه ناظر مربوطه می باشد.