الزامی شدن ارائه فایل اتوکد نقشه های معماری به کمیسیون کنترل نقشه

نظر به لزوم کنترل دقیق متراژ نقشه های معماری
ارائه شده به کمیسیون کنترل نقشه، از تاریخ 1/11/89 کلیه دفاتر فنی و مهندسی استان
بوشهر
ملزم به ارائه فایل اتوکد نقشه های معماری به همراه نسخه نهایی نقشه های
معماری به کمیسیون کنترل نقشه می باشند.