ایجاد شعب استانی انجمن صادرکنندگان خدمات و حمایت از صادرکنندگان

احتراماً نظر به اقدام سازمان محترم بازرگانی استان جهت ایجاد شعب استانی انجمن صادرکنندگان خدمات و حمایت از صادرکنندگان در این زمینه خواهشمند است هرچه سریعتر صادرکنندگانی که عضو این سازمان می باشند اطلاعات مربوط و زمینه فعالیت را به همراه شماره تماس به این سازمان اعلام نمایند.

تصویر نامه