احتراما نظر به در خواست گروه تخصصی برق در خصوص ارائه پیشنهادات و انتقادات از چک لیست ارائه شده برق که به پیوست می باشد در جهت تکمیل آن خواهشمند است نسبت به اعلام نظرات خود حداکثر تا تاریخ 5/10/89 به سازمان اقدام نمائید .

 

چک لیست ارائه شده برق