انتخاب ناظر در ساختمان های با زیربنای کمتر از 600 مترمربع

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند انتخاب ناظر در ساختمان های با زیربنای کمتر از 600 متر مربعدر مجموع یک پلاک در شهر بوشهر و عالیشهر ، بعهده مالکین
می باشد.