کنترل کارکرد جهت تجاوز ننمودن از سهمیه مجاز اعلامی در شهرستان ها

 

احتراماً نظر به مصوبه هیئت مدیره محترم مبنی بر لحاظ نمودن حداکثر 25% سهمیه متعلقه جهت افزایش در شهرستانها ، لذا ضروری است کلیه مهندسین کارکرد خود را کنترل نموده و از سهمیه مجاز اعلامی تجاوز ننمایند.