مراجعه به اداره امور مالیاتی جهت دریافت برگ دعوت نامه اسناد و مدارک مالی

 

به اطلاع کلیه مهندسین محترم می رساند جهت دریافت برگ دعوت نامه اسناد و مدارک مالی که باعث عدم تعلق جریمه 20% خواهد شد در اسرع وقت به اداره امور مالیاتی مراجعه نمائید.