ارسال پیشنهادات و انتقادات در زمینه بررسی نحوه توزیع نظارت توسط هیات مدیره محترم

 

احتراماً نظر به بررسی نحوه توزیع نظارت توسط هیئت مدیره محترم ، خواهشمند است پیشنهادات و انتقادات خود را در این زمینه به سازمان ارسال نمائید.