مسول امور شهرستانهاي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر:

برابري تعرفه هاي امور ساختماني در كل استان بوشهر

مسول امور شهرستانهاي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر گفت: «تا دو سال آينده تعرفه ها ي امور ساختماني در كل استان يكسان خواهد شد.»

مهندس سيد حبيب حسيني در اين رابطه افزود: «در حال حاضر تعرفه هاي ساختمانهاي يك و دو طبقه در مركز استان نسبت به شهرستانها متفاوت مي باشد. به همين دليل، هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر برنامه اي را تدوين نموده است تا اين اختلاف به تدريج كمتر شود و در همين راستا انشاءا… تا دو سال آينده شاهد تعرفه ها ي يكسان در كل استان خواهيم بود.»

وي در ادامه با اشاره به وجود شعبه هاي سازمان نظام مهندسي ساختمان در 7 شهر استان گفت: «تاسيس و توسعه دفاتر نمايندگي در شهرستانها باعث تسريع هر چه بيشتر در روند كارها و در نتيجه آسايش مالكين و مهندسين مي گردد و ما نيز در همين راستا در صدد افزايش نمايندگي خود در ديگر شهرستان هاي استان هستيم.»

مهندس حسيني همچنين با بيان اين مطلب كه براي نظام بخشي هر چه بهتر به امور شهرستان ها از مرداد سال جاري اقدام به تاسيس اين كميته شهرستان ها نموده ايم، افزود: «هدف اصلي از تاسيس اين كميته نظارت بر عملكرد دفاتر نمايندگي شهرستان ها، بررسي مسائل و مشكلات موجود و در نتيجه افزايش ارتباط اين دفاتر با مركز استان مي باشد.»

مسئول كميته شهرستان هاي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر در ادامه با اشاره به تبصره 2 ماده 12 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان گفت: «ارجاع خدمات مهندسي به مهندسين نسبت به كاردانها در اولويت مي باشد و در همين راستا برنامه هاي ديگري نيز در دستور كار داريم كه اميد است با تصويب آنها، زمينه نظارت كاردانان در سطح استان نيز فراهم گردد.»

مهندس حسيني در پايان با بيان اين مطلب كه انتظار اصلي ما از مهندسين شاغل در شهرستانها توسعه فرهنگ ساخت و ساز است افزود: «اميدواريم مهندسین با طراحي هاي اصولي و سركشي هاي منظم به ساختمان هاي تحت نظارت خود، اعتماد مردم را نسبت به نظام مهندسي ساختمان و اعضاء آن جلب نموده و با مالكين نيز مانند يك مشاور دلسوز رفتار نمايند و بدين ترتيب در تحقق اهداف سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر كوشا باشند.»