بيلان مالي سال 1388


تأييديه دفاتر مالي 1388 توسط بازرسين


ترازنامه در تاريخ 29 اسفند ماه 1388