با حمایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر:

نمایشگاه تخصصی مسکن و انبوه سازان در بوشهر برگزار شد.