عدم تعهد سازمان در نگهداري امتياز افراد
منصرف از اخذ وام