بدینوسیله به اطلاع آن دسته از مهندسین کددار که تا کنون نسبت به دریافت لوگو(آرم طلایی سازمان) اقدام ننموده اند می رساند تا تاریخ 10/07/89 فرصت دارند جهت دریافت آن به واحد پذیرش مهندسین مراجعه نمایند.