به اطلاع مهندسینی که تمایل به امرطراحی و نظارت درشهرستانهای استان را دارند می رساند در صورت تمایل جهت ثبت نام به مسئول خدمات فنی مهندسی مراجعه نمایند.