کلیه دستگاههای اجرایی و شهرداریهای تابعه استان بوشهر

سلام علیکم

بدنبال ابلاغ آئین نامه نظارت بر استانداردهای اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی (موضوع تصویب نامه شماره 79880/ ت 30891 هـ مورخ 23/12/1384 هیأت محترم وزیران) و با پیگیریهای دفتر فنی استانداری و اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تعدادی از واحدهای تولیدی استان موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد از آن اداره کل گردیده که در راستای حمایت از تولیدکنندگان دارای پروانه استاندارد و با اشاره به اثرات غیر قابل تردید استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد در ارتقاء کیفیت ساخت و ساز، به پیوست فهرست واحدهای تولیدی دارای پروانه استاندارد ارسال و تأکید می گردد ؛ تمهیدات لازم جهت استفاده از مصالح دارای نشان استاندارد در پروژه های عمرانی دستگاه متبوع اتخاذ گردد.

مسعود نصوری

معاون امور عمرانی استانداری بوشهر

فهرست واحدهای تولیدی دارای پروانه استاندارد