بدينوسيله ضوابط جديد كاربرد پلي‌استايرن در بلوكهاي سقفي و سيستمهاي ديواري مانند 3D و قالبهاي ماندگار ICF از نظر ايمني در برابر آتش تهيه شده توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسكن و جايگزين نمودن آن با ضوابط قبلي جهت رعايت مفاد آن در اجراي ساختمانها ابلاغ مي‌گردد.

مشاهده ضوابط