احتراماً با توجه به ارائه خدمات فنی و مهندسی به خصوص در بخش مسکن مهر و پروژه های گروهی جهت هماهنگی و نظارت بیشتر اولویت ارائه خدمات با اشخاص حقوقی دارای پروانه اشتغال از سازمان محترم مسکن و شهرسازی می باشد ، لذا به اطلاع کلیه اعضاء کددار محترم می رساند کسانیکه تمایل به اخذ پروانه حقوقی دارند در خصوص شرایط و مدارک صدور پروانه اشتغال حقوقی و جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر مراجعه نمایند.