احتراما به اطلاع مهندسینی که در شورای انتظامی پرونده آنها منجر به صدور رأی محرومیت می شود می رساند،محاسبه شروع محرومیت زمانی اتفاق می افتد که مهندس اصل پروانه اشتغال بکار مهندسی خود را در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه نماید. لذا جهت رعایت حقوق قانونی خود نسبت به تحویل پروانه اشتغال بکار خود اقدام نمائید. در غیر اینصورت از ارائه هر گونه خدمات مهندسی محروم خواهید شد.