بازدید از پروژه پایلوت صنعتی سازی ساختمان در شهر جدید پرند

شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران(مپسا)، به عنوان مجری طرح صنعتی سازی مسکن، در جهت ترویج، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی صنعتی سازی و استفاده از فناوری های نوین ساختمانی و همچنین به منظور انتقال بهتر مفاهیم صنعتی سازی و درک دقیق نحوه اجراو احداث ساختمان با فناوری های نوین ساختمانی امکان"بازدید از پروژه پایلوت صنعتی سازی ساختمان" در شهر جدید پرند را فراهم نموده است.

این پروژه برای اولین بار در کشور می باشد که 8 فناوری جدید ساختمانی در کنار هم در مراحل مختلف اجرا است و کارشناسان مربوطه نیز در هنگام بازدید توضیحات لازم را ارائه خواهند کرد.از این رو از کلیه مهندسین به منظور بازدید از این پروژه ملی دعوت به عمل می آید.

جهت هماهنگی برای بازدید با جناب آقای مهندس پارسانژاد  88085546 ،88085547 هماهنگ فرمائید.

فناوری های مورد استفاده و محل پروژه