احتراماً بپیوست ضوابط و مقررات ارتقای کیفی سیما و منظر شهری تهیه شده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمان تقدیم می گردد، خواهشمند است نظرات آن گروه در این مورد حداکثر تا تاریخ 30/3/89 به سازمان اعلام گردد.

ضوابط و مقررات ارتقای کیفی سیما و منظر شهری